స్పూస్ మీనింగ్ తెలుగులో | Spouse Meaning In Telugu

మనం ఈ Spouse Meaning In Telugu పోస్ట్ లో Spouse అంటే తెలుగులో అర్ధం ఏమిటి అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం.

Spouse Spouse అంటే తెలుగులో భర్త ( లేదా ) భార్య అని అర్ధం అలాగే వధువు ( లేదా ) వరుడు అని కూడా అనొచ్చు.

Meaning Of Spouse In Telugu

  1. భర్త
  2. భార్య
  3. భర్త లేదా భార్య
  4. వధువు
  5. వరుడు
  6. వధువు లేదా వరుడు

Leave a Comment